Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

[Chi Tiết] Nhiệm Vụ Phượng Tường

1-Đến Biện Kinh (177,174), đối thoại Khấu Chuẩn 

2-Khấu Chuẩn sai bạn đến gặp Bách Hiểu Sinh _ Biện Kinh (177,186)điều tra tin tức

3-Đến Phượng Tường Phủ (215,203) tìm Âu Dương Họa cùng điều tra 

4-Đến Bắc Phượng Tường đánh Yêu Cơ Ba Tư và Tây Vực Hãn Phụ cướp y phục về cho Âu Dương họa tưởng tượng vẽ tranh.

5-Sang Long Môn Trấn tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ Cướp được Nhất Phẩm Đường Lệnh bài 

6-Đến Long Môn Trấn(206,205) gặp Tôn Nhị Liên điều tra tin tức

7-Tôn Nhị Liên uống quá nhiều rượu nên bất tỉnh nhân sự, đối thoại Tiểu Nhị (207,205) xin thuốc dã rượu

8-Đến Nam Phượng Tường đánh Tây Bắc Tráng Hán lấy 10 phần thuốc giải rượu

9-Đưa thuốc giải rượu cho Tiểu Nhị rồi đối thoai với Tôn Nhị Liên. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Miệng làm nhảm về Xuân Thập Tam Nương

10- Quay ra đối thoại tiếp với Tiểu Nhị 

11-Quay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa

12-Quay lại Long Môn Trấn hỏi Tiểu Nhị tin tức Xuân Thập Tam Nương

13-Đến phía Đông Bắc Long Môn Trấn đánh bại Thập Tam Nương ( 235,207) nhặt Yếm mang về cho Tôn Nhị Liên  
Thập Tam Nương đánh Choáng 11s Kinh lắm AE cẩn thận )

14-Đánh Cao Thủ Quan Ngoại Cướp được Thư Mời Nhất Phẩm Đường rồi quay về gặp Tôn Nhị Liên

15-Quay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa

16-Mang Thư Mời Nhất Phẩm Đường sang Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương (223.198)

17-Quay về gặp Âu Dương Họa rồi sang biện Kinh tìm Bách Hiểu Sinh nhờ giúp đỡ 
18-Đến Bắc Phượng Tường (186,198) Dùng pháo hiệu gọi Viên Phi Vân đối thoại

19-Về gặp Diệp Lão-Phượng Tường (225,195) đối thoại

20-Đi Côn Lôn tìm Diệp Tử Thu (193,200) Sau đó quay về gặp Diệp Lão đối thoại
( Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn )

21-Đến Bắc Phượng Tường (160,182) đánh bại Viên Phi vân giải cứu sát Thủ Oa Oa rồi dẫn hắn về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương

22-Đối thoại Xa Luân Vương Nhận khảo nghiệm thứ 2

23-Lên Côn Lôn tìm Diệp Tử Thu Sau đó gặp Triệu Tử Bình

24-Đến Cổ Dương Động tầng 1 đánh Âm Nhật Sứ lấy Lưu Huỳnh rồi mang về cho Triệu Tử Bình

25-Lai Đến Cổ Dương ĐỘng tầng 1 đánh Minh Nhật Sứ lấy Tiêu Thạch về cho Triệu Tử Bình

26-Về gặp Xa Luân Pháp Vương đối thoại 2 lần

27-Sang Quang Minh Đỉnh đánh bại Di Tu khách lấy thủ cấp mang về cho Xa Luân Nhận danh hiệu Nhất phầm Đường - Thích Khách 

28-Qua Phượng Tường đối thoại Bộ Đầu (236,194)

29-Đến Bắc Phượng Tường (165,190) đưa thuốc cho Viên Vân Phi ( Lúc thì là Viên Phi Vân- lúc là Viên vân Phi)

30-Đối thoại Xa Luân Pháp Vương rồi Quay về Phượng Tường gặp Thác Bạt hoằng (226,187)

31-Đến Gặp Tư Mã Minh phong – Phượng Tường (200,197)

═════☀Chia 2 Nhánh☀════

Nhánh I

32- Trở lại gặp Thác Bạt Hoằng đối thoại 33- Đến Quang Minh Đỉnh gặp Ân Minh (211,185)
34- Về Phượng Tường tìm Thương Nhân Ba Tư mua Rượu Ba Tư
35- Đến Nam Phượng Tương đánh Tây Bắc Yên hán lấy 10 Rượu Nho
36- Về Quang Minh Đỉnh gặp Ân Minh37- Đánh Gian Tế Minh Giáo lấy Lệnh Bài Xi Hỏa Giáo mang về cho Ân Minh
38- Đánh 30 Đệ tử Minh Giáo rồi về Ân Minh Phục mệnh
39- Về Phượng Tường gặp Thác Bạt Hoằng.
40- Qua Long Môn Trấn Gặp Xa Luân Bá Vương sau đó về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
41- Qua Tần Lăng ( Bắc Phượng Tường -> Tần Lăng) đánh 30 Nhất Phẩm Đường Ám Sáy Sứ
42- Về Gặp Âu Dương Họa
43- Qua Tần Lăng đánh Kẻ đào Mộ lấy 10 mặt nạ tơ vàng sau đó về gặp Xa Luân Bá Vương Phục mệnh
( Lưu ý: Phải để danh Hiệu : Nhất Phẩm đường – Phi Hộ mới có thể trả NV )
44- Đến Tần Lăng , đánh bại Gãy Tay (182,170)và Lìa Chân (197,185)
45- Về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương sau đó về Phượng Tường tìm Thác Bạt Hoằng
46- Giao 1 mặt nạ chỉ vàng cho Tư Mã Minh Phong sau đó Quay lại gặp Âu Dương Họa
47- Đến Phượng Tường(214,186) Tìm Liễu Tùng Vân
48- Đến Lăng Mộ Tầng 1( Bắc Phượng Tường -> Tần Lăng-> Lăng mộ tầng 1) đánh bại 25 tượng binh mã Vũ vệ và 25 tượng binh mã Hộ vệ để gọi ra Thống Lĩnh Tượng Hộ Vệ
49- Đánh bại Thủ Lĩnh Thổ Vệ. Về gặp Liễu Tùng Vân
50- Đến Dược Vương Cốc ( Bắc Phượng Tường ) đánh bại Tây Hã Võ Sĩ và Tây hạ Dũng Sĩ đoạt 4Đoạn Thủy Chử và 1 La Canh về cho Liễu Tùng vân
51- Tìm Thác Bạt Hoằng điều tra về Trảo Vương
52- Đến Lăng Mộ tầng 1 (183,187) Tiêu Diệt trảo Vương đoạt Phá Phong Cước( Cây Trùy to đùng )
53- Click chuột phải vào La Canh để biết tọa độ Phong Thủy Huyệt. Đến Phong Thủy Huyệt rồi click vào Phá Phong Cước để phá Phong Thủy- Làm liên tiếp 4 lần -> Phá Phong Thủy Tầng 1
54- Tổ đội 3-5 người khác hệ phái và cùng làm xong bước 53 ở trên . Đối thoại với Thủ Mộ Nhân để tiến vào tầng 2

55-Đánh bại Trấn Mộ Thú.

Lên tầng 2- Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng đánh bại 4 Trấn Mộ Tướng Quan ở 4 Góc Đông , Tây, Nam, Băc bản đồ 56-Lập pt 3-5 người khác hệ phái và cùng làm xong NV bươc 55 , Chủ pt đối thoại Thủ Mộ Tướng Quân (217,178)
57-Đánh bại Quỷ Tướng Quân
58-Đánh bại QUỷ Tướng Quân, thu được Minh Phong Ngọc Bội và Tần Vương Phối kiếm mang về Phượng Tường cho Tư Mã Minh Phong
59-Về gặp Thác Bạt Hoằng
( Phải để trên đầu danh hiệu NHất Phẩm Đường- Hổ Dực mới có thể đối thoại )
60-Đến gặp Xa Luân Vương , Sau đó quay về gặp Âu Dương Họa
61-Đến Dược Vương Động tiêu diệt 30 Dược Nhân, sau đó quay về hồi báo Âu Dương Họa
(Bắc Phượng Tường-> Dược Vương Cốc-> Dược Vương Động)
62-Đến Dược Vương Cốc gặp Lưu Tam(185,187)
63-Đến Dược Vương Động đánh Người cây, thu thập 20 Thiên Niên Hăc Mộc rồi về gặp Lưu Tam
64-Đến Dược Vương Cốc , Đối thoại Dược Nhân Thảo. Chọn dòng đầu tiên-> Nhổ cây lên
65-Về gặp Âu Dương Họa
66-Tại Phượng Tường (225,190) Tìm Tôn Phương Nhân hỏi cách tiêu diệt Dược Nhân Thảo
67-Đến Mê Cung Sa Mạc đánh Sa Mạc Hành Nhân lấy 10 Mảnh Thiên Kim Dực rồi về gặp Tôn Phương Nhân
68-Mang dụng cụ hái thuốc của Dương Tôn Nhân sang Mê Cung Sa Mạc lấy 10 Tích Dương Căn
– Tích dương căn màu xanh thì dùng Lưỡi liềm, màu vàng dùng cuốc còn màu đỏ dùng Dao Găm
69-Về gặp Tôn Phương Nhân nhận Tích Dương Thủy
70-Đến Dược Vương Động click vào đối thoại với 5 dược vương Thảo gọi ra boss và đánh bại chúng
( Chú ý : Chúng có skill tự hồi máu nên đánh rất là mệt  )

Nhánh II

Về gặp ÂU Dương Họa
sau đó đến Quỷ Môn Hồi Lang gặp đệ tử Côn Lôn (213,203)
(Giang Tân Thôn -> Phong Đô -> Quỷ Môn Hồi Lang)
33-Trở về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu sau đó mang thuốc giải Tiểu Đơn Côn Lôn đến cho đệ tử Côn Lôn trong QUỷ Môn Hổi Lang
34-Sử dụng Cô Hồn Tôn goị và đánh Chúa Oan Hồn
35-Về gặp Diệp Tử Thu rồi đi Thiên Sư Bí cảnh tìm đệ tử Côn Lôn(217,214) thỉnh giáo
(Tây Thành Đô-> Thiên Sư Động 1-> Động 2-> Thiên Sư Bí cảnh)
36-Đến Thiên Sư Bí Cảnh (201,209) Đối thoại con Cô Lâu Vương ( Nhớ câu thần chú của Đệ Tử Côn Lôn thì mới trả lời được câu hỏi của Cô Lâu Vương. Đoạn này Mấy con quái hệ âm đánh đau quá nên tôi ko kịp nhớ câu thần chú cho AE , chọn bừa dòng 1 -> ra quái đập luôn )
37-Quay về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu sau đó quay về Phượng Tường gặp Âu Dương họa đối thoại
38-Vấn an Diệp Lão . Sau đó đến Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu hỏi thăm tình hình điều tra Cổ Dương Động
39-Đến Tầng 1 Cổ Dương Động (212/210) giúp Diệp Tử Thu đánh bại Phi Thường Đạo Nhân ( Chơi ác em thế  – Nó phi thường mà bắt em đánh )
( Phi Thường Đạo nhân đánh Choáng 11s  AE cẩn thận  )
40- Mang Hỏa Luyện kim Đan và Mật Thư Tây hạ về Côn Lôn tìm Diệp Tử Thu
41- Đến Tầng 2 Cổ Dương Động đánh Xích Luyện Hỏa Hồ và Liệt Nhan Li Long lấy Li Long Tu và Hỏa Hồ Vĩ sau đó quay về gặp Diệp Tử Thu
42- Mang Trấn Yêu Phù và Đào Mộc kiếm đến Tầng 2 Cổ Dương Động.

 

Lập tổ đội 3-5 người khác Hệ phái và cùng làm xong bước 41 đối thoại với Đệ tử Côn Lôn (257,212) đê bắt đầu vượt ải- Đánh bại Cổ Dương Thú