Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

[Hướng Dẫn] Nhiệm Vụ Thiên Môn Trận

 

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đồng đạo đến tửu lầu tìm Tiểu nhị - Biện Kinh (184/179).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đối thoại với Nhân sĩ giang hồ - Biện Kinh (184/180), đồng đạo được hướng dẫn đến Thiếu Lâm tìm 5 Đuôi hổ (Hổ vĩ).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Sau đó tìm Tào Đại Lực - Biện Kinh (187/180), đưa ông ta 5 bộ quan phục (đánh Quan sứ trong Hạnh Hoa Thôn rơi ra).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đến Nhạn Môn Quan trước quân doanh đối thoại với Tống quân trưởng hộ vệ - Nhạn Môn Quan (164/181).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Gặp Binh Bộ Thị Lang - Biện Kinh (194/176) đưa cho ông ta 1 Đuôi hổ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Sau đó đến gặp Xa Thái Quân - Thiên Ba Dương Phủ (190/196) để xin gia nhập Tống quân.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Xa Thái Quân nhờ đồng đạo đến gặp Dương Nghiệp - Nhạn Môn Quan (168/179) chuyển lời.
 • Dương Nghiệp sai đồng đạo đi kiếm 10 Mậu mộc bài (đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan). Tìm đủ Mậu mộc bài, giao cho Dương Nghiệp.

Bước 2: Bí mật Hạnh Hoa thôn

 

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Trở về gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng - Biện Kinh (153/182).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đến Hạnh Hoa thôn (phía Nam Biện Kinh) gặp Trương Vân - Hạnh Hoa Thôn (177/187) để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Trương Vân bảo đồng đạo đi đánh Quan sứ lấy 10 bộ quan phục, xong giao cho ông ta .
 • Quay về tìm gặp Hàn Trí Nhượng - Tây Biện Kinh (188/174).

Bước 3: Bộ lạc Vương Kỳ

 

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đến gặp Nhiêu Lân - Đại Thảo Nguyên 2 (196/189), đi từ Nhạn Môn Quan sang.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Nhiêu Lân nhờ đồng đạo đến nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa - Bộ lạc Vương Kỳ (193/185).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ, trước hết đồng đạo hãy nói chuyện với Thủ vệ bộ lạc - Đại thảo nguyên 1 (197/178).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ. Nhiêu Lân nhờ đồng đạo đi tìm 20 Vóc lụa (Gấm thượng hạng), 20 cây Mục Lôi Văn đao, 15 cái Chỉ Nam Ngư.

 

Gấm Vàng Thượng Hạng đánh Huyền Võ Kiếm và Mục Lôi Văn Đao đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang động (139/182) mới có được.

 

Chỉ Nam Ngư đánh Lưu Khấu ở Long Hổ động (192/197).

 

Tìm đủ 3 thứ này là đồng đạo có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ.

 

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ II


 

Bước 4: Truy tìm Liêu Thông Lệnh

 

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa - Bộ lạc Vương Kỳ (193/185 ).

Bàn bạc xong rồi trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp - Nhạn Môn Quan (168/179).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Phò mã Mục Nghĩa - Bộ lạc Vương Kỳ (193/185) nhờ đồng đạo đi tìm một cái Liêu Thông lệnh (đánh Sát thủ ngoại tộc) và một bộ quân phục Tống binh (đánh Tống quân tử sĩ ở Nhạn Môn Quan).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn đến gặp Tiêu Thiên Hựu - Bộ lạc Vương Kỳ dò la tin tức