Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phó Bản Lương Sơn Bạc

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Cần 30 vàng/lượt/nhân vật để tham gia.
 • Có thể tham gia Vượt Ải Lương Sơn bất cứ lúc nào.
 • Nhân vật phải đặt đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Tố đội tham gia từ 3 - 8 thành viên.

Nội dung chi tiết

Báo danh

Nhân sĩ đến gặp NPC Đới Tông để tiền hành báo danh vượt ải.

Hinh ảnh Ghi chú

Đới Tông

Vị trí:

 • Tuyền Châu (170/179)

Chức năng:

 • Giới thiệu cách chơi cửa ải Lương Sơn
 • Dẫn nhân vật vào cửa ải Lương Sơn
 • Công bố nhiệm vụ Lương Sơn mỗi ngày 3 lần.
Danh sách boss ở các ải Lương Sơn
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Bệnh Quan Sách Dương Hùng Bao Tử Đầu Lâm Xung Đại Đao Quan Thắng Cửu Văn Long Sử Tiến Cập Thời Vũ Tống Giang
Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm Nhập Vân Long Công Tôn Thắng Tiểu Tuyền Phong Sài Tiến Tri Đa Tinh Ngô Dụng
Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương Hắc Tuyền Phong Lý Quỳ -
Song Thương Tướng Đổng Bình Hành Giả Võ Võ Tòng -
Thanh Diện Thú Dương Trí -
Tích Lịch Hỏa Tần Minh -
Túy Bán Tiên Phong Nhất Phàm -
Song Tiên Hô Diên Chước -
Nhiệm vụ khiêu chiến

Mỗi nhiệm vụ mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần và chọn hình thức khiêu chiến:

 • Khiêu chiến sơ diễn: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần Lương Sơn Anh Hùng Hội ải 1 - 4 (đánh bại Lương Sơn Hảo Hữu tại Hắc Phong Trại), đánh bại 4 boss tại Hắc Phong Trại cũng có thể hoàn thành.
 • Khiêu chiến Trung Dũng: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần thông quan ải Lương Sơn Quần Hùng Hội 1 - 5 (đánh bại Lương Sơn Hảo Hán tại Tụ Nghĩa Đường), có thể nhận được Lương Sơn Trung Dũng Bao
 • Đoạt Quân khiêu chiến, mỗi ngày đánh bại 1 lần boss nhiệm vụ yêu cầu có thể nhận được Lương Sơn Đoạt Quân Bao

Phần thưởng kinh nghiệm - rương

Điểm kinh nghiệm
Ải Điểm kinh nghiệm
1 2.000.000/nhân vật
2 2.500.000/nhân vật
3 3.000.000/nhân vật
4 3.500.000/nhân vật
5 4.000.000/nhân vật
6 4.000.000/nhân vật
7 4.000.000/nhân vật
8 4.500.000/nhân vật
 • Các ải 5, 6, 7, 8 là ải gọi boss, bất kỳ thành viên nào trong tổ đội cũng có thể tiêu hao Thiên Kiêu Lệnh để gọi boss.
 • Tổ đội càng nhiều phần thưởng kinh nghiệm càng lớn. VD: Khi tổ đội có 8 hệ phái tham gia vượt ải và thành công vượt qua ải 8 thì sẽ nhận được 4.500.000 điểm kinh nghiệm + (4.500.000 x 100%) = 9.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật.

Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Bạch Câu Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Cường Tam Thanh Hoàn
Lục Thần Hoàn Cường Lục Thần Hoàn
Cây Bát nhã (nhỏ) Tiểu Nhân Sâm
Đại Nhân Sâm Quân Công Chương
Thiên Môn Lam Dược Thiên Môn Hồng Dược
Cổ Linh Thạch Hoàng Kim Thạch
   

Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh

Tiêu hao 8 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 8 vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Đại Bạch Câu Hoàn Cường Tam Thanh Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn Quân Công Chương
Mảnh Thiên Thạch Thiên Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch Băng Thạch
Túi tiền Cổ Linh Thạch
Hoàng Kim Thạch