Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Giải Nhiệt Ngày Hè

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 23/06/2022
 • Kết thúc: 15/07/2022

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Các Loại Đậu
Hạt Giống 20 Đường Phèn
Bát Nhã Lớn 30 Hạt Sen

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 30 Các Loại Đậu + 30  Đường Phèn + 35 Hạt Sen
Vượt qua ải Thái Hư 30 Các Loại Đậu + 30  Đường Phèn + 35 Hạt Sen

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Các Loại Đậu

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Đường Phèn

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Hạt Sen

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Chè Ba Màu

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/07/2022 sẽ không thể sử dụng.
 

Chè Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/07/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

Chè Hạt Sen

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Chè Ba Màu và Chè Thập Cẩm
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/07/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Các Loại Đậu)x2 + (Đường Phèn)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Chè Ba Màu
(Các Loại Đậu)x2 + (Đường Phèn)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Chè Thập Cẩm
(Hạt Sen)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x8 Chè Hạt Sen