Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Ký Ức Tuổi Học Trò

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 26/05/2022
 • Kết thúc: 15/06/2022

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Bút Mực
Hạt Giống 20 Tập Vở
Bát Nhã Lớn 30 Hoa Phượng

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 15 Bút Mực + 15 Tập Vở + 20 Hoa Phượng
Vượt qua ải Thái Hư 15 Bút Mực + 15 Tập Vở + 20 Hoa Phượng

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Bút Mực

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Tập Vở

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Hoa Phượng

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Kỷ Yếu

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/06/2022 sẽ không thể sử dụng.
 

Lưu Bút

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/06/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

Sổ Tay Kỷ Niệm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Kỷ Yếu và Lưu Bút
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/06/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Tập Vở)x2 + (Bút Mực)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Kỷ Yếu
(Tập Vở)x2 + (Bút Mực)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Lưu Bút
(Hoa Phượng)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Sổ Tay Kỷ Niệm