Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Ngưu Lang Chúc Nữ

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 25/07/2021
 • Kết thúc: 15/08/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Đóa Hoa Ngưu Lang
Hạt Giống 20 Nước Mắt Chúc Nữ
Bát Nhã Lớn + Cây Tứ Linh 30 Cầu ô Thước

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Nước Mắt Chúc Nữ + 10 Đóa Hoa Ngưu Lang + 20 Cầu Ô Thước
Vượt qua ải Thái Hư 10 Nước Mắt Chúc Nữ + 10 Đóa Hoa Ngưu Lang + 20 Cầu Ô Thước

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Nước Mắt Chúc Nữ

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Đóa Hoa Ngưu Lang

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Cầu Ô Thước

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Hộp Quà Ngưu Lang

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/08/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Hộp Quà Chúc Nữ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/08/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Hộp Quà Uyên Ương

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Hộp Quà Ngưu Lang và Hộp Quà Chúc nữ
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/08/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Nước Mắt Chúc Nữ)x2 + (Đóa Hoa Ngưu Lang)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 5 vàng Hộp Quà Ngưu Lang
(Nước Mắt Chúc Nữ)x2 + (Đóa Hoa Ngưu Lang)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 5 vàng Hộp Quà Chúc Nữ
(Cầu Ô Thước)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x5 Hộp Quà Uyên Ương