Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Pháo Hoa Đại Lễ

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 01/05/2022
 • Kết thúc: 19/05/2022

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 20 Ống Pháo
Hạt Giống 20 Ngòi Nổ
Bát Nhã Lớn 25 Thuốc Nổ

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Ngòi Nổ + 10 Ống Pháo + 15 Thuốc Nổ
Vượt qua ải Thái Hư 10 Ngòi Nổ + 10 Ống Pháo + 15 Thuốc Nổ

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Ngòi Nổ

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Ống Pháo

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Thuốc Nổ

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 

Phong Pháo Rực Rỡ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 19/05/2022 sẽ không thể sử dụng.
 

Phong Pháo Huy Hoàng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 19/05/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

Phong Pháo Đại Lễ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 2000 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Phong Pháo Rực Rỡ và Phong Pháo Huy Hoàng
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 19/05/2022 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Ngòi Nổ)x2 + (Ống Pháo)x2 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Phong Pháo Rực Rỡ
(Ngòi Nổ)x2 + (Ống Pháo)x2 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Phong Pháo Huy Hoàng
(Thuốc Nổ)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Phong Pháo Đại Lễ